AJPW Dream Power Series Day 5 Results: 03-26-16

All Japan

 

Source: puroresuspirit.net

 

All Japan Pro Wrestling Presents Dream Power Series Day 5: 03-26-16:

FromĀ  SKIP City Promenade in Kawaguchi, Saitama, Japan.
Atsushi Aoki defeated Tatsuhiko Yoshino.
Yohei Nakajima & SUSHI*Kozou defeated Ryuji Hijikata & SUSHI.
Masanobu Fuchi defeated Gabai-jichan.
Hikaru Sato & Naoya Nomura defeated Takao Omori & Yuma Aoyagi.
The Big Guns (The Bodyguard & Zeus) defeated Yutaka Yoshie & Shuji Ishikawa.
Jun Akiyama & Super Tiger #2 defeated Kento Miyahara & Jake Lee.